18
LIS 2022

Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie.

W ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa od ul. Kopernika do węzła przesiadkowego, zakupione zostaną dwa autobusy elektryczne wraz z ładowarką. Ponadto, na terenie miasta, zostanie zamontowanych 7 kolejnych tablic przystankowych: przy ul. Sobieskiego 2 szt., przy ul. Smolki 2 szt.przy ul. Skłodowskiej 2 szt. i przy ul. 1 Maja. W ramach projektu zostanie również doświetlone przejście dla pieszych przy ul. Piaskowej oraz zostanie częściowo wymienione oświetlenie na energooszczędne LED na os. Piastowskim.

Cel główny: Promowanie strategii niskoemisyjnej obszaru miejskiego Iławy, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Cel szczegółowy: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Iławy poprzez modernizację transportu zbiorowego i infrastruktury mu towarzyszącej.

Korzyści społeczno-gospodarcze jakie przyniesie projekt: 

 • inicjowanie i realizacja projektów przyjaznych komunikacyjnie – ograniczenie indywidualnego ruchu osobowego, poprawa jakości transportu zbiorowego, 
 • dostosowywanie oferty przewozowej linii autobusowych do wymagań podróżnych oraz zwiększenie udziału transportu przyjaznego dla środowiska (autobusy elektryczne). Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie ruchu ulicznego (część pasażerów obecnego ruchu osobowego przesiądzie się na transport publiczny), 
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń i natężenia hałasu w mieście, 
 • zwiększenie rozwiązań energooszczędnych w infrastrukturze publicznej; 
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników komunikacji zbiorowej – dobre oświetlenie przejść dla pieszych, 
 • zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się i niepełnosprawnych (ułatwienie podróżowania osobom niepełnosprawnym i zwiększenie ich mobilności), 
 • optymalne skomunikowanie kluczowych osiedli mieszkaniowych i najważniejszych terenów usług publicznych, 
 • rozwój elektromobilności Gminy Miejskiej Iławy, 
 • ograniczenie wypadkowości, 
 • poprawa jakości życia w mieście, 
 • poprawa standardów jakościowych komunikacji pasażerskiej i w efekcie zwiększenie dostępności dla mieszkańców i turystów. 
 • poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w miastach, 
 • rozbudowa systemów informacji i zarządzania ruchem ułatwiających przemieszczanie się zwłaszcza osobom przyjezdnym i ze szczególnymi potrzebami.

Koszt projektu: 8 022 255,66 zł

Kwota dofinansowania: 5 572 995,02 zł

Okres realizacji: do 30.11.2023 r.