24
STY 2022

Uprawnienia do przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Iławie

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH

 AUTOBUSAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W IŁAWIE

       Podstawa: Uchwała Rady Miejskiej w Iławie Nr XIX/215/20 z dn. 15 kwietnia 2020r.

           Uchwała Rady Miejskiej w Iławie Nr XLVIII/541/22 z dn. 30 maja 2022r.

Uprawnieni do przejazdów bezpłatnych (ulga 100%)

Dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego

1

 

 Posłowie i Senatorowie RP

 

Legitymacja poselska lub senatorska

 

2

 

 Inwalidzi wojenni i wojskowi

 

Książeczka inwalidy  wojennego lub wojskowego wystawiona przez ZUS

3

Przewodnicy towarzyszący inwalidom  wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidzkiej

Oświadczenie inwalidy o wyznaczeniu przewodnika

4

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy

5

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub  niepełnosprawnością do ukończenia 24 lat i towarzyszący opiekun z miejsca zamieszkania  lub pobytu do placówek i z powrotem

  

Legitymacja szkoły specjalnej, dokument potwierdzający pełnienie obowiązków opiekuna

6

Dzieci w wieku do ukończenia 4 roku życia

Dokument urzędowy stwierdzający wiek dziecka

7

Osoby, które ukończyły 70 rok życia

Dokument urzędowy ze zdjęciem stwierdzający wiek uprawnionego

8

Osoby zaliczane do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I, II grupy inwalidzkiej

Decyzja ZUS, orzeczenie lekarza ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenia Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie Sądu, legitymacja wydana przez ten organ oraz dokument tożsamości

9

   Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji

Decyzja ZUS, orzeczenie lekarza ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, orzeczenia Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie Sądu, legitymacja wydana przez ten organ oraz dokument tożsamości

10

Osoby niepełnosprawne w zakresie opłat od przejazdu psa asystującego

Certyfikat psa asystującego

11

Osoby niewidome lub ociemniałe

 

 

 

 

Dokument stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności  w związku z uszkodzeniem narządu wzroku  wydane przez uprawniony organ (oznaczonej symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O)  oraz dokument tożsamości

12

Opiekunowie towarzyszący osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub I,II grupy inwalidzkiej oraz całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji

Oświadczenie ustne osoby niepełnosprawnej o wyznaczeniu opiekuna oraz dokument tożsamości opiekuna

13

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną

 

Legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

14

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością intelektualną

Podróżujący z uprawnionym

15

Osoby z niepełnosprawnością ruchu na wózkach inwalidzkich

Nie wymaga się

16

Honorowi dawcy krwi I i II stopnia

Legitymacja „Zasłużony honorowy dawca krwi” określona w załączniku nr 3 pkt 2 i 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi (Dz.U.2019.1259) wraz z dokumentem

17

Honorowi obywatele Miasta Iławy

Dokument tożsamości

18

Osoby posiadające tytuł „Zasłużony dla Miasta Iławy”

Dokument tożsamości

19

Umundurowani funkcjonariusze policji, żandarmerii wojskowej oraz straży granicznej w czasie pełnienia przez nich obowiązków służbowych

Legitymacja służbowa

Uprawnieni do przejazdów ulgowych (ulga 50%)

Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego

1

Kombatanci i inne osoby uprawnione na podstawie przepisów o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Zaświadczenie lub legitymacja wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

2

Studenci kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich

Legitymacja studencka

3

Słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych

Legitymacja słuchacza kolegium

4

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do ukończenia 7 roku życia

Dokument urzędowy stwierdzający wiek dziecka

5

Uczniowi dziennych szkół podstawowych

i ponadpodstawowych 

Legitymacja szkolna

6

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym od 7 do 18 lat nie objęte obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności

Orzeczenie lub legitymacja stwierdzająca niepełnosprawność lub inny równoważny dokument potwierdzający inwalidztwo

7

Emeryci

Legitymacja emerytalna

8

Osoby, u których ustalono całkowitą lub częściową niezdolność do pracy

Legitymacja rencisty

9

Osoby posiadające orzeczenie o lekkim lub  umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w związku z naruszoną sprawnością narządu ruchu (05-R), z chorobami neurologicznymi    (10-N), lub uszkodzeniem narządu słuchu (03-L)

Dokument stwierdzający lekki lub  umiarkowany stopień niepełnosprawności w związku z naruszoną sprawnością narządu ruchu (05-R), z chorobami neurologicznymi (10-N), lub uszkodzeniem narządu słuchu (03-L) oraz dokument tożsamości

       

Pasażer korzystający z przejazdu bezpłatnego oraz pasażer korzystający z biletu ulgowego jest zobowiązany posiadać przy sobie  i okazać na żądanie kontroli biletowej dokument uprawniający do takiego przejazdu. Pasażer ma prawo żądać od kontrolera okazania uprawnień do prowadzenia kontroli (legitymacja ze zdjęciem i numerem służbowym). Kontroler ma prawo do nałożenia opłaty kredytowej na pasażera popełniającego wykroczenie taryfowe. Wręcza wówczas pasażerowi odpowiedni wypełniony druk opłaty specjalnej potwierdzony swoim numerem służbowym i podpisem.