03
STY 2023

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na kandydata na Prezesa Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie

działając na podstawie uchwały Nr 9/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie regulaminu konkursu określającego zasady wyboru i trybu

przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu

Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie

OGŁASZA

postępowanie kwalifikacyjne na kandydata

na Prezesa Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie

 

Zgłoszenie należy przesłać pocztą na adres:

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie

ul. Wojska Polskiego 29

14-200 Iława,

lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki, w zamkniętej kopercie

z dopiskiem „ Konkurs na kandydata na Prezesa zarządu ZKM Sp. z o.o. ,

W terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku do godziny 12 00

W przypadku zgłoszenia pocztą decyduje data doręczenia  zgłoszenia do siedziby Spółki.

Wszelkie dokumenty związane z konkursem, w tym wymogi stawiane kandydatom można znaleźć

pod adresem; www.zkm.ilawa.pl